FABO MAKİNA İMALAT PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TARAFINDAN

İLETİŞİM FORMU DOLDURAN İLGİLİLERİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN

  AYDINLATMA METNİ

 

 1. Kişisel veri nedir, kim işler?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 3. maddesi uyarınca kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.  FABO MAKİNA İMALAT PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. (“Şirket”) KVK Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi KVK Kanunu’na uygun olarak kaydedecek, saklayacak, güncelleyecek, işleyecek ve üçüncü kişilere açıklayabilecek ve aktarabilecektir.

 1. Kişisel verileriniz hangi amaç ile işlenebilir?

Toplanan kişisel verileriniz (Ad, Soyad, Telefon, Adres, E-Posta Adresi);

 • Şirketimizin yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, iş birimlerimiz tarafından gerekli operasyonel, kanuni ve/veya işletme faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşmenin ifası için gerekli olması, Şirketimizin meşru menfaatlerinin gerektirmesi, iletişim formundaki taleplerin en doğru ve hızlı şekilde karşılanabilmesi vs. nedenlerle,
 • Şirketimiz tarafından icra edilen faaliyetlerin ilgili mevzuatlar ve Şirketimiz prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesi, denetim ve kontrol faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

nedenleri ve amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 4. maddesine uygun şekilde işlenebilecektir.

 1. İşlenen kişisel verileriniz kimlere ve hangi amaçla aktarılabilir?

İşbu aydınlatma metninin 2. maddesinde belirtilen kişisel verileriniz aynı maddede belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; İş Ortaklarına, Gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişilerine, Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddeleri uyarınca aktarılabilecektir.

 1. Kişisel verilerinizi hangi hukuki sebeple, hangi yöntemle topluyoruz ve hangi süre ile saklıyoruz?

Söz konusu kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir

İşlenen verileriniz ilgili mevzuatlarda belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve her halde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecek olup bu sürelerin sonunda silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca haklarınız nelerdir?

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini, düzeltme işleminin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Yasal sınırlar hariç olmak üzere Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, silme ve yok etme işleminin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
 1. Veri sorumlusuna nasıl başvuracaksınız?*

Yukarıda 6. Maddede yer alan haklarınızı aşağıdaki tabloya göre şirketimize başvurarak kullanabilirsiniz.

Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde

Belirtilecek Bilgi

Şahsen başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge

ile başvurması)

YEDİ EYLÜL MAH. 5536 SK. NO: 4 İÇ KAPI NO: 1 TORBALI / İZMİR

Zarfın üzerine “Kişisel

Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Noter vasıtasıyla tebligat YEDİ EYLÜL MAH. 5536 SK. NO: 4 İÇ KAPI NO: 1 TORBALI / İZMİR

Tebligat zarfına “Kişisel

Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Güvenli Elektronik İmza kullanılarak Fabomakina@hs01.kep.tr

E-posta’nın konu kısmına

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Kayıtlı elektronik posta adresini kullanmak suretiyle

 

info@fabo.com.tr

E-posta’nın konu kısmına

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden FABO MAKİNA İMALAT PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. tarafından, 6698 sayılı KVK Kanunu’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemi, kimlere aktarılabileceği ve KVK Kanunu kapsamındaki haklarınız konularına ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.